0

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام و عقائد (ورودی 1393) با عنوان: "بررسی تطبیقی مسئله وحی از دیدگاه فیلسوفان نوصدرایی قم و اندیشمندان مدرسه خراسانی"

0

تحقیق پایانی خانم زهرا جوادی با عنوان عقل در آیات و روایات

0

پایان نامه حاضر توسط خانم طاهره حسيني نصرآبادي از طلاب سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است.