قرآن حکیم

قرآن حکیم با دو ترجمه آیت الله مشکینی و آیت الله مکارم شیرازی به صورت 15 سطر و ختم به آیه عرضه شده است. مبنای علامت گذاری کلمات در این مصحف، صحت و سهولت بیشتر قرائت بوده و در حد ضرورت از علامت ها جهت اعراب گذاری استفاده شده است. لذا کم اعراب است. در این مصحف شریف در ابتدای هر سوره محتوای کلی سوره و شرح آیات منتخب نیز آمده است. مهمترین منابعی که برای شرح آیات منتخب و بیان شأن نزول سوره ها آمده است شامل تفسیر المیزان، اطیب البیان و برخی تفاسیر موضوعی دیگر است. در انتهای مصحف فهرست موضوعی نکات و توضیحات نیز امده است.

جامعیت قرآن کریم:پژوهشی در قلمرو موضوعی قرآن/ مصطفی کریمی

مسئله قلمرو موضوعی قرآن قدمتی بسیار داشته، آیات و روایات متعدد در این باره وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل نقش مهم قرآن در زندگی مسلمانان، اندیشمندان مسلمان به قلمرو آن توجه کرده اند و این مبحث در منابع پیشینیان آمده است؛ مانند مبحث اعجاز محتوایی قرآْن در علوم قرآنی و مباحث تفسیری مفسران در شرح آیات مربوط به گستره موضوعی قرآن.

نظریه تفسیر متن

از دهه‌های نخست قرن بیستم به این‌سو، شاهد بروز دیدگاه‌هایی درباره زبان، فهم، تفسیر و سازوکار حصول فهم متون هستیم که در تقابل جدی با تلقی‌های مقبول نزد عالمان مسلمان است. تقابل مزبور، طبعاً تردیدها، پرسش‌ها و شبهاتی را درباره اعتبار رویکرد تفسیری متداول پدید می‌آورد و ضوررت تنقیح نظریه‌ای جامع درباره مباحث بنیادین فهم و تفسیر متن را پیش روی عالمان مسلمان می‌نهد. مکتوب حاضر در کنار تأمین هدف فوق و پرداختن به اهم چالش‌های معاصر در حوزه تفسیر متن، بر آن است که با نگاه دانش‌محور افق جدیدی در قلمرو تأملات تفسیری بگشاید.

پژوهشی در محکم و متشابه

مبحث محکم و متشابه یکی از بنیادی‌ترین مسائل علوم قرآنی مورد نیاز مفسر و مقدمه‌ای لازم برای تفسیر است. این بحث از یک زاویه جزء مبانی تفسیر و از زاویه‌ای دیگر از قواعد تفسیر محسوب می‌شود. اساسی‌ترین مباحثی که در دانش محکم و متشابه باید به بحث گذاشته شود، تعریف دقیق محکم و متشابه، تعیین دامنه محکمات و متشابهات، تفسیرپذیر بودن یا نبودن آیات متشابه، کیفیت تفسیر و تأویل متشابهات، مدلول حروف مقعطه، فلسفه و حکمت تشابه در بخشی از آیات قرآن و بالاخره آگاهی راسخان در علم به تأویل آیات متشابه است.

اشتراک در RSS - 1390