0

این مصحف شریف به صورت 12سطر و ترجمه مقابل سید هاشم رسولی محلاتی عرضه می شود. در این مصحف شریف تفسیر مختلف آیات در هر صفحه نیز آمده است.

0

این مصحف شریف به صورت 15 سطر و برون ترجمه به خط عثمان طه عرضه می شود. ختم به آیه است و ویژه حفاظ در دو قطع جیبی و رقعی ارائه می شود.

0

این مصحف شریف به خط رایانه ای عثمان طه و با ترجمه آقار حدادعادل و به صورت ترجمه مقابل عرضه شده است.