0

این مصحف شریف به صورت 12سطر و ترجمه مقابل سید هاشم رسولی محلاتی عرضه می شود. در این مصحف شریف تفسیر مختلف آیات در هر صفحه نیز آمده است.