جایگاه قرآن در استنباط احکام

جایگاه قرآن در استنباط احکام تلاشی است در جهت تبیین جایگاه قرآن و توجه به آن در عرصه های اصولی و فقهی که در صصد بررسی مباحث زیر است: تحقیقی تاریخی از جایگاه قرآن در استنباط احکام؛ اصول یافتن گزاره های قرآنی در استنباط احکام؛ رابطه قرآن با سایر منابع فقه

دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان

قرآن، کلام و کتاب خدا و مهمترین مرجعی است که مسلمانان، باورها، خلقیات و شیوه های رفتار در زندگی فردی و اجتماعی خود را با آن میسنجند و نظم میدهند. هرکس قرآن را کتاب زندگی خود قرار دهد، از گمراهی، آشفتگی و نومیدی نجات خواهد یافت. از دستاوردهای بزرگ و فرخنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کوشش در خارج ساختن قرآن از غربت و گوشه نشینی و وارد کردن آن به متن زندگی و جامعه است و این رمز آسیب ناپذیری کشور و مردم ما در برابر دسیسه ها و تهاجم فرهنگی بیگانگان است.

اشتراک در RSS - پژوهشی