برگزاری مسابقات قرآنی
0
No votes yet
دسته بندی: علمی پژوهشی
ثبت کننده دستاورد:
تعداد بازدید: 14

برگزاری مسابقات قرآنی

برگزاری مسابقات قرآنی برای عموم مردم توسط خواهران مبلغه استان سبزوار

دسته دستاورد: 
سال تولید دستاورد: 
زبان دستاورد: 
تناسب دستاورد با مباحث قرآنی: 
رده بندی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: