برگزاری مسابقات قرآنی
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد:
تعداد بازدید: 172

برگزاری مسابقات قرآنی برای عموم مردم توسط خواهران مبلغه استان سبزوار

محور محصول: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: