اداره پژوهش اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌ رضوی

icon website شماره تلفن: 513223335
icon website پست الکترونیک: jostar@ymail.com
icon website وابستگی سازمانی: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه مشهد
icon website آدرس: مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه سوم، ، اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی، فصلنامه جستار. کد پستی:9134683187
icon website آخرین ورود کاربر: ۱۸ آذر ۱۳۹۸

اداره پژوهش اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌ رضوی

تصویر boqmech
مجله الکترونیکی«جستار» در گذشته به‌صورت فصلنامة فرهنگی‌ـ‌ترویجی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی انتشار ‌یافته و در سال 1381 پا به عرصة نشر نهاده و در آن، مقالات دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در بخش‌ها و موضوعات متنوع منتشر می‌شد. اکنون این فصلنامه در قالب الکترونیکی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. قالب جدید پس از انتشار 36 شماره چاپیِ رو به رشد، در سطح تخصصی منتشر می‌شود.

Reviews by user