رموز و فوايد "تکرار" در قرآن کريم
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 199

چکیده یا فهرست: 

اين پژوهش با معناي لغوي و اصطلاحي "تکرار" آغاز شده است. با مراجعه به کتب لغت چنين بدست آمده است که "تکرار" از ريشه "ک. ر. ر."، به معناي اعاده و انجام گفتار يا رفتاري که بار اول انجام گرفته، بدون هرگونه زياده و نقصان. اين واژه در اصطلاح نيز به همان معناي لغوي آن استعمال شده است. نيز در اين پژوهش، از انواع "تکرار" و اهميت و جايگاه آن در کلام عرب، سخن به ميان‌آمده و به چنيدن فايده از فوايد "تکرار" در کلام عرب اشاره شده است. در بحث از وجود "تکرار" به اعتبار امر مکرر مورد تقسيم قرار گرفته است که در برگيرنده حروف، الفاظ، اسماء، جملات و مفاهيم مي باشد. سپس به سي فايده از فوايد "تکرار" در قرآن کريم اشاره شده است که تامل در هر يک از آنها انسان را به فهم هر چه بيشتر کلام الهي رهنمون مي سازد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
تعداد صفحات: 
83