فرهنگ کاربردی واژگان قرآن عربی - فارسی- انگلیسی
0
No votes yet
دسته بندی: علمی پژوهشی
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده اسلام تمدنی
تعداد بازدید: 22

فرهنگ کاربردی واژگان قرآن عربی - فارسی- انگلیسی

دسته دستاورد: 
قالب دستاوردهای علمی پژوهشی: 
سال تولید دستاورد: 
زبان دستاورد: 
تناسب دستاورد با مباحث قرآنی: 
رده بندی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
تعداد صفحات: 
744
فیپا: 
9789640904442
چکیده مقاله یا فهرست کتاب: 

فلسفة تدوین اثر حاضر نیز پرداختن به فرهنگ‌نویسی قرآن کریم با لحاظ کردن این موضوع بوده و گروه پژوهشگران در معرفی این اثر مواردی همچون: استفاده از دانش زبان‌شناسی و ترجمه‌شناسی، کاربردی بودن مفاهیم، تعیین مؤلفه‌های معنایی واژه و معادل‌یابی برای مفهوم مورد نظر، بهره‌جویی از تفسیر موضوعی در کنار سایر روش‌های تفسیری و سه‌زبانه بودن اشاره کرده‌اند. از آنجا که مبنای فکری نویسندگان فرهنگ آن بوده که هر لغت به تناسب زمان و مکان تقریر و تحریر و نیز با در نظر گرفتن محیط و موضوع و سایر فاکتورهای زبانی و غیر زبانی، معنای خاص و ویژه‌ای دارد لذا فرهنگ خود را بر مبنای همین نگرش تنظیم کرده‌اند. لذا در ذیل هر مدخل، کاربردهای مختلف مدخل مذکور یا ترکیبات آن با نمونه‌هایی از این کاربردها ذکر شده است. اثر حاضر از آنجا که سه زبانه بوده، در دو بخش انگلیسی و فارسی تنظیم گردیده و تا حرف دال و ذال را پوشش داده و فهرست مدخل‌ها نیز در صفحات بین دو بخش فارسی و انگلیسی تدوین گردیده است.