کلیپ تصویری با عنوان کمال همنشین
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
تعداد بازدید: 412

کلیپ تصویری با عنوان کمال همنشین اثر افسانه خادم جابری طلبه سطح3موسسه اموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان

محور محصول: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
اجرا کننده (پیاده سازی): 
ایده پرداز: