پژوهشکده اسلام تمدنی

icon website نشانی اینترنتی: [پژوهشکده اسلام تمدنی]
icon website شماره تلفن: 512233350
icon website پست الکترونیک: oveys.ostadi@gmail.com
icon website وابستگی سازمانی: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
icon website آدرس: مشهد/ چهارراه خسروی/ ابتدای خیابان شهید رجایی/ نبش کوچه روشن/ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
icon website آخرین ورود کاربر: ۲۹ آبان ۱۳۹۸